ธรรมแท้แล้วมันจะเกิดเองเป็นเอง
จงจำไว้ให้ดีว่า ธรรมแท้แล้วมันจะเกิดเองเป็นเอง 
มันเกิดหรือปรากฏ เพราะเหตุปัจจัยมันถึงพร้อม
ไม่ใช่เรากระทำ ไม่ใช่เราเป็นผู้สร้าง 
สิ่งเดียวที่เราจะกระทำได้ ก็คือ การสร้างเหตุปัจจัย 
จัดสรรเหตุปัจจัยให้เหมาะสม ไม่ใช่ไปกระทำผลให้เกิด 
แต่แม้เราได้สร้างเหตุปัจจัยให้เหมาะสม 
เหตุปัจจัยนั้นมันก็เกิดเองเป็นเอง จากการถึงพร้อมของเหตุปัจจั
มันจึงไม่ใช่เพราะเรา มันจึงว่างจากตัวตน

พระอาจารย์ชยธมฺโมภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เราอาศัยอิริยาบถเป็นตัวปกปิดทุกข์ทุกข์มีอยู่ แต่เรามองไม่เห็นทุกข์ 
อันที่จริงแล้ว เรามีเวทนากันเป็นประจำอยู่แล้ว 
มิใช่ว่าเพิ่งจะมามีตอนปฏิบัติธรรม พระพุทธองค์ตรัสว่า 
"ทุกข์มีอยู่ แต่เรามองไม่เห็นทุกข์ เพราะอิริยาบถปกปิดไว้" 
เราอาศัยอิริยาบถใหญ่ อิริยาบถย่อย เป็นตัวปกปิดทุกข์เอาไว้
เราไม่เคยปล่อยให้ตนเองเมื่อย เมื่อใดที่รู้สึกว่าจะเมื่อย เราก็รีบขยับ 
ทันทีที่เราขยับ อาการเมื่อยก็จะหายไป..
เราเป็นคนปกปิดเอง แล้วเราก็หลงเอง..
เราจึงมองไม่เห็นทุกข์ ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงไปติดสุขสบายแทน


หลวงพ่อประจาก สิริวณฺโณ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เราไม่มีหน้าที่เป็นทุกข์
ทุกข์ เราต้องรู้เท่าทัน แต่เราไม่มีหน้าที่เป็นทุกข์..
พูดง่ายๆ ทุกข์สำหรับปัญญารู้... จบแค่นี้..
ถ้าใครเอาทุกข์มาเข้าตัว ใครทำตัวให้เป็นทุกข์ 
แสดงว่าปฏิบัติผิดหลัก 
ไม่มีที่ไหน พระพุทธเจ้าสอนให้คนเป็นทุกข์ 
สอนแต่ให้รู้เท่าทันทุกข์ เพื่อจะได้แก้ไขมัน

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา