การสละก็คือความมั่งมี


โลกภายนอกเปรียบเสมือนกระจกสะท้อน
เราส่งอะไรออกไปย่อมสะท้อนกลับ
ผู้มีปัญญาจึงไม่มีเราไม่มีเขา
ช่วยผู้อื่นเหมือนกับช่วยตัวเอง
เกื้อหนุนผู้อื่นเหมือนกับเกื้อหนุนตัวเอง
การให้ก็คือการได้
การสละก็คือความมั่งมี...
บัณฑิตผู้มีปัญญามากจะขวนขวายยิ่งในทานบารมี

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

Image by LindenP from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


มันก็ไม่ต้องมีอะไร นี่แหละนิพพาน


พระนิพพานไม่ใช่ของยาก

พระนิพพานนั้น ไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลย
อยู่ตรงปลายจมูกหรือริมฝีปากแค่นี้เอง
แต่เราก็คลำหากันไม่พบ... 
เมื่อเราหวังจะเอาความบริสุทธิ์กันจริงๆ แล้ว
ก็จงอย่าไปเอาอะไรอื่น 
ตั้งหน้าทำแต่ความเพียรไปท่าเดียว 
อะไรมันจะมาทางไหนก็ไม่เอาทั้งสิ้น 
สุขก็ไม่เอา ทุกข์ก็ไม่เอา 
ดีก็ไม่เอา ชั่วก็ไม่เอา 
ความได้ก็ไม่เอา ความดีก็ไม่เอา 
มรรคก็ไม่เอา ผลก็ไม่เอา 
นิพพานก็ไม่เอา ไม่เอาอะไรทั้งหมด
และเมื่อเราไม่เอาอะไรแล้ว 
มันจะมีอะไรเล่า 
มันก็ไม่ต้องมีอะไร นี่แหละนิพพาน

ท่านพ่อลี ธัมมธโร 

Image by fancycrave1 from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา