ก็จักมองไม่เห็นเรา


เมื่อผู้ใดเห็นโทษเห็นภัย
ในวัฏฏะอยู่บ่อยๆเนืองๆ 
จิตนั้นย่อมปล่อยวาง 
คลายจากความยึดมั่นถือมั่น 
เมื่อจิตคลายจากความยึดมั่นถือมั่น 
ไม่ส่งจิตออกไปภายนอก จิตไม่เร่าร้อน 
จิตไม่มีความอาฆาตพยาบาทกับผู้ใด 
จิตมันก็ว่าง เมื่อจิตมันว่าง
มีความสงบแล้วไซร้ 
ขอให้โยมจำไว้ว่า เภทภัยศัตรูอันใด 
เจ้ากรรมนายเวรอันใด..ก็จักมองไม่เห็นเรา

สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี
จากเพจ ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี
Image by 21saturday from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา