ถ้าไม่ไขเงื่อนนี้


สร้างเหตุแห่งการให้
แบบมีเงื่อนไข ...
ผลที่ได้รับ มันก็สมควรแก่เหตุที่ทำมา
ถ้าไม่ไขเงื่อนนี้
จิตก็จะเต็มไปด้วยเงื่อนไข อยู่ร่ำไป
รู้อยู่แล้ว
ว่า ผล ~ มันมาจากเหตุ
ผลแบบไหนที่ไม่ประสงค์ ไม่ต้องการ ไม่ปรารถนา
ก็แค่ อย่าไปสร้างเหตุแบบนั้น
ง่ายๆ แบบนี้เลยนะ!
ไ ม่ มี อ ะ ไ ร ซั บ ซ้ อ น เ ล ย . . .

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

Image by Akinz from pixabay

จาก Fb.Lovely Ole

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การปฏิบัติธรรมเราต้องหัดปฏิเสธ


การปฏิบัติธรรมเราต้องหัดปฏิเสธ
ปฏิเสธ...การปรุงแต่งของเจ้าของ
รู้ปั๊บ...ปฏิเสธไว้
ถ้ามันปรุงได้ เราก็หยุดได้
จิตของเราจะออกไปข้างนอก
เราต้องปฏิเสธบอกว่า...
ที่ออกไป ไม่ใช่ธรรม
ธรรม ต้องไม่ออก
ธรรม ต้องหยุด
ถ้าเราหยุดได้
เรา ก็หยุดการเกิดได้
ถ้าเราหยุดไม่ได้
การเกิดของเรา ก็หยุด...ไม่ได้
หยุดแล้วจะถึง...สุญญตา
ความสิ้นสุดของการปรุงแต่ง
ให้มาเห็นจิต...เจ้าของ
เห็นจิตเจ้าของแล้ว...จบเลย.

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

Image by pruslee from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

อะไรเล่า คือ การบรรลุธรรม ?


สัมมาทิฏฐิ
ไม่ใช่ การที่เราเป็นบุคคลผู้ที่ตื่นรู้  และหลุดพ้น 
แต่คือ...การที่ความเห็นว่า มีตัวเรา ค่อย ๆ หายไป
การคิดว่า...
เราจะต้องบรรลุธรรม 
จึงไม่เป็นเหตุ เป็นผลเลย 
เพราะมันเป็นแค่...ความคิด  
และเป็นสักกายทิฏฐิ ยึดถือว่า 
ตัวเราคือ...สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่เรียกว่าผู้บรรลุธรรม
แต่ในความเป็นจริงแล้ว
อะไรเล่า  คือ การบรรลุธรรม ?
มันไม่ใช่สิ่งที่ไกลออกไป ที่เราไม่มี 
และจะต้องพยายามให้ได้มันมา 
แต่มันเป็น แค่...
การตื่นรู้...ปัจจุบันธรรม 
และศรัทธาใน รู้...นั้น

พระอาจารย์สุเมโธ

Image by Pexels from pixabay

จากเพจ วัดพระธาตุขุนบง

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา