แค่หันมามองความผิดปกติในใจเรา


อยู่กับโลกแล้วเห็นอะไรที่มันกวนใจเรา
ก็ไม่ใช่ไปเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งนั้น
ให้ขอบคุณเลย..
ที่ทำให้เราเห็นจิตไหลไป เห็นจิตเผลอไป
เวลาเราเป็นนักปฏิบัติที่เข้าใจวิธีแล้วนี่นะ
มันจะไม่เป็นปฏิปักษ์กับโลก
อยู่กับโลกได้นะ
ไม่จำเป็นต้องไปปราบหรือจัดการคนอื่น
เพียงแค่หันมามองความผิดปกติในใจเรา
ซึ่งเห็นปุ๊บ! สิ่งไม่ดีเหล่านั้นดับทันที
เพราะทันทีที่เห็น..มันเป็นขณะที่เป็นกุศล เป็นสติ 

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

Image by wal_172619 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ก็กระทบผัสสะเหมือนกัน


นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตนี้ 
ว่าน้อยนัก ว่าไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา 
ทั้งคนมั่งมี ทั้งคนยากจน ย่อมกระทบผัสสะ 
ทั้งคนพาล ทั้งนักปราชญ์ ก็กระทบผัสสะเหมือนกัน 
แต่คนพาลย่อมนอนหวาดอยู่ เพราะความที่ตนเป็นพาล 
ส่วนนักปราชญ์อันผัสสะถูกต้องแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหว 
เพราะเหตุนั้นแล ปัญญาจึงประเสริฐกว่าทรัพย์ 
ปัญญาเป็นเหตุถึงที่สุดในโลกนี้ได้ 

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ 
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์  


Image by TheOtherKev from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา