กาย วาจา ใจ เป็นสมาธิ...กาย วาจา ใจ เป็นสมาธิ คือ
ไม่หวั่นไหวไปตามรูปที่ดีและที่ชั่ว ที่มากระทบในตา
เสียงดีเสียงชั่ว กลิ่นเหม็นกลิ่นหอม
ไม่เป็นไปตามอารมณ์ 
ให้เป็นสมาธิอยู่ที่ใจ ...
ทุกลมหายใจเข้าออก
และเป็นอารมณ์อยู่ในปัจจุบั

หลวงปู่บุดดา ถาวโร

ผู้รู้ก็อย่างหนึ่ง เวทนาก็อย่างหนึ่ง          เราจะเอาอำนาจจิตเราไปเพ่งต่อสู้กับเวทนาก็ได้ แต่มันเปลืองแรง ต้องเอาปัญญามาใช้พิจารณาให้เห็นว่า มันไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ผู้รู้ก็อย่างหนึ่ง เวทนาก็อย่างหนึ่ง เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วมันจะเบาลง

                                                                                                 ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

เมื่อเราตายไป ก็จักไม่ต้องเวียนกลับมาเกิด......ระลึกสั้นๆ แค่ตัวของเรา ร่างกายของเราแต่ศีรษะจรดปลายเท้า 
ไม่ให้เข้าไปยึดถืออยู่ในการกระทำดี-กระทำชั่วของบุคคล 
และวัตถุสิ่งของใดๆ ทั้งหมดในโลก 
หาสถานที่ตั้งของดวงจิตให้มั่นคง 
แน่วแน่อยู่ภายในตัวของเราเองแห่งเดียว 
และไม่ยึดถือแม้แต่ร่างกายของเราด้วย 
เช่นนี้เมื่อเราตายไป ก็จักไม่ต้องเวียนกลับมาเกิดในโลกอีก

ท่านพ่อลี ธัมมธโร