การพ้นทุกข์ที่แท้จริง มีหนทางเดียวการพ้นทุกข์ที่แท้จริง มีหนทางเดียว คือต้องศึกษา เรียนรู้ ตามดู 
และค้นคว้าหาความจริงเรื่องของกายและใจ 
ดูที่กายและใจของตน มิใช่ดูคนอื่น หรือดูอารมณ์อื่นภายนอกตน 
อารมณ์ภายนอกที่เกิดขึ้น เมื่อกระทบใจ สุดท้ายก็ไปปรากฏอยู่ที่ใจ   
ดังนั้น การกระทบสัมผัสกับอารมณ์ 
จึงต้องรีบเข้ามาดูความรู้สึกนึกคิด ว่ามันดี หรือร้ายประการใด 
ดูมันเกิดและดูมันดับ
จนเห็นความไร้สาระของมัน

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

การบรรลุธรรม เกิดจากความรู้ทัน
พวกเราควรสลัด “ภาพลวงตา” ที่ว่า การปฏิบัติธรรม 
คือการที่ต้องเพียรพยายามทำอะไรที่ยากๆ ตั้งมากมายหลายอย่าง
อันเป็นความปรุงแต่งในฝ่ายดีหรือกุศลาภิสังขาร
ที่มีรากเหง้ามาจากอวิชชา..เพราะที่แท้จริงแล้ว
ความเพียรพยายามปรุงแต่งในฝ่ายดีนั่นแหละ
เป็นเครื่องขัดขวางการบรรลุธรรม
ในขณะที่การบรรลุธรรม เกิดจากความรู้ทัน
และก้าวข้ามความปรุงแต่งทั้งปวงได้ต่างหาก


หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช