ถ้าใจไม่ให้ค่า ใจจะคลายจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลายนาญฺญตฺร โพชฺฌาตปสา   นาญฺญตฺร อินฺทฺริยสํวรา
นาญฺญตฺร สพฺพนิสฺสคฺคา   โสตฺถึ ปสฺสามิ ปาณินํ.

เราตถาคตไม่เห็นความสวัสดีอื่นใด ของสัตว์ทั้งหลาย
นอกจากปัญญา เครื่องตรัสรู้ ความเพียร 
ความสำรวมอินทรีย์ และการเสียสละทั้งปวง

(พุทฺธ) สํ.ส. ๑๕/๗๕.

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ต้องการความสงบสบายคือการเชื้อเชิญตัณหามาขี่หัวการนั่งสมาธินั้นเพื่อสั่งสมความเพียรในการอบรมสติ
อย่าเพียงคิดแค่ว่าจะหาความสงบสบาย
ถ้าต้องการความสงบสบายคือการเชื้อเชิญตัณหามาขี่หัว
จะทำให้ฟุ้งซ่านยิ่งขึ้นกว่าเดิม
จงตั้งใจสร้างความเพียรในการกำหนดกรรมฐานให้ดี
แต่อย่ารอคอยผล
เมื่อรอคอยจิตจะไม่อยู่กับปัจจุบัน
เมื่อจิตไม่อยู่กับปัจจุบันจึงทำให้สติไม่มั่นคง
ทำให้การประกอบกิจในกรรมฐานล้มเหลว

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา