ธรรมะไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ธรรมะไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ 
หรืออยู่ในหนังสือ
ธรรมะอยู่กับความจริง..

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

ชายหรือหญิงเป็นพระได้ทุกคน          จะเป็นชายหรือหญิงก็ตาม ถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติ มีศีล รักในการปฏิบัติ จิตมุ่งหวังเอาการพ้นทุกข์เป็นที่สุด ย่อมมีโอกาส เป็นพระกันได้ทุกๆ คน มีโอกาสที่จะบรรลุมรรค ผล นิพพาน ได้เท่าเทียมกันทุกคน ไม่เลือกเพศ เลือกวัย หรือฐานะ แต่อย่างใด ไม่มีอะไรจะมาเป็นอุปสรรค ในความสำเร็จได้ นอกจากใจ ของผู้ปฏิบัติเอง..

                                                                                           หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

การภาวนาให้ดูใจตัวเองอย่าส่งใจไปดู ไปรู้ในสิ่งอื่น การภาวนาท่านให้ดูใจของตนเองหรอก ท่านไม่ให้ดูสิ่งอื่น

 หลวงปู่ดูลย์ อตุโล