เอหิปัสสิโก มาดูใจของตัวเองนี้
เอหิปสฺสิโก ท่านทั้งหลายจงมาดูธรรมเถิด 
พระพุทธเจ้าบอกว่ามาดูธรรม 
อะไรเป็นธรรม..นี่ตรงนี้ ตรงหัวใจนี้ 
เอหิปัสสิโก มาดูใจของตัวเองนี้ 
อย่าไปมัวพะวงหลงใหลดูใจคนโน้นคนนี้ 
ขาดทุนหมด...


หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

คุณของพระพุทธองค์ทำให้จิตตั้งมั่นโดยง่ายจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา