สมาธิคือทำจิตให้สงบจากอารมณ์


สมาธิก็คือการทำใจให้สงบ สงบจากอะไร 
สงบจากอารมณ์ เครื่องก่อกวนทั้งหลาย 
เมื่อไม่มีอะไรมารบกวน ถ้าเป็นน้ำก็จะ
ใสสะอาดดุจน้ำฝน ที่ตกลงมาจาก
ท้องฟ้า ยังไม่มีอารมณ์ภายนอกมา
รบกวน ก็จะเป็นจิตที่ใสสะอาด
หมดจด แต่ขณะนี้จิตของเราถูก
กิเลสหรืออารมณ์ภายนอกเล่นงาน
แทบจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้ว.......
การทำจิตให้ปราศจากอารมณ์
ภายนอกนั้นต้องใช้เวลาพอสมควร...
แต่ก็ไม่เหลือวิสัยที่เราจะทำได้

หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ

เห็นนิมิต ไม่ใช่บรรลุธรรมพวกที่ภาวนาแล้วเห็นภาพนิมิตต่างๆ มาปรากฏ 
ก็พากันเข้าใจไปว่าตนได้ญาณบรรลุมรรคผล
ทำให้เกิดความหลงงมงาย
ผลที่สุดก็เสื่อมไป โดยไม่ได้ประโยชน์อะไรจากธรรมะเลย

หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

ควรตั้งสติ มองดูจิตตนตลอดเวลา            ควรจะต้องตั้งสติ มองดูจิตของตนตลอดเวลา ไม่เลือกกาล ไม่เลือกสถานที่ ไม่เลือกหนาว เลือกร้อน เลือกฝนตก เลือกแดดออก เลือกสบาย หรือเลือกป๋วยไข้ ต้องเป็นผู้มีสติอยู่ทุกเวลา ทุกสถานที่ และทุกอิริยาบถ

                                                                                              หลวงปู่ชอบ ฐานสโม