รู้สึกตัว จิตใจจะเป็นอิสระ...ถ้ารู้สึกตัวขึ้นมาได้ 
จิตใจจะเป็นอิสระ 
ว่างจากสิ่งรบกวนได้เรื่อยๆ 
แม้จะมีเครื่องกระทบ ก็ไม่เอาใจใส่ 
คงเฉยและปล่อยวางออกไปได้ 
ในที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะ 

ท่าน ก.เขาสวนหลวง

ความรู้จักพอความรู้จักพอ 
เป็นทรัพย์อย่างยิ่ง

สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ

พุทธวจน