ให้รู้ตามความเป็นจริง ความรู้อื่นไม่สำคัญ
...การพิจารณาให้ถือเอารู้รูปกายตามความเป็นจริง 
รู้เวทนาตามความเป็นจริง รู้จิตตามความเป็นจริง 
ให้ยึดถือความรู้นี้เป็นหลัก ความรู้อย่างอื่นไม่สำคัญ 
ถึงจะเกิดอภิญญารู้ในเหตุผลต่างๆ ครั้งแรกๆ ก็อาจเป็นจริง 
แต่ถ้าเรายึดถือในสิ่งเหล่านี้ต่อไป 
ก็จะกลายเป็นเรื่องหลอกลวงเรา 
ท่านจึงห้ามไม่ให้เอาสิ่งนิมิตเป็นเรื่องสำคัญ


หลวงปู่คำดี ปภาโส

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

คนเราลืมเรียนรู้ตัวเองจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ผู้ไม่ประมาทบุคคลผู้ไม่พยาบาท 
มีสติในกาลทุกเมื่อ 
มีจิตตั้งมั่นในภายใน 
ศึกษาในความกำจัดอภิชฌาอยู่ 
 เราเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทฯ

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓
อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา