ผู้ถึงกระแสพระนิพพาน


โสดาบัน มาจากคำว่า โสต + อาปนฺน
= โสตาปนฺน แปลว่า “ผู้ถึงกระแสพระนิพพาน”
ซึ่งคำว่าโสตนั้นก็หมายถึง
หู หรือการฟังนั่นเอง
ฟังสิ่งถูกจนเข้าใจความจริงของกายกับใจ
เข้าใจการทำงานของกายกับใจ
อันมีความหลงไม่รู้เป็นเหตุ
ทำให้เกิดระบบการเกิดทั้งระบบ
จึงรู้แจ้งอริยสัจ ๔ อย่างถ่องแท้
จนใช้อริยมรรคเพื่อทำลายสมุทัย
เหตุเกิดเป็น นั่นเอง
สภาวะระดับที่กล่าวมา จะละกิเลสได้
เพียงระดับความเข้าใจผิด เกิดความเข้าใจถูก
คือแจ้งในอริยสัจ ๔ จนทำให้วิถีชีวิต
ดำเนินไปตามทางของอริยมรรค
เพื่อทำลายกิเลสส่วนที่ ๒
คือระดับความติดข้องอาลัยอาวรณ์ต่อไป

ครูบาไตรภพ วัดป่าโคกเจริญธรรม

Image by yyryyr1030 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เป็นอย่างไรช่างเขา


ใจของเรา มันอยู่ตรงไหน 
ใจมันก็ไปอยู่ตรงนั้น
อย่าให้ใจมันไปลอยอยู่ในเสียงต่างๆ 
ให้มันตั้งมั่น ให้มันแน่วแน่
ความแก่ ไม่ต้องมีใครไปสอน ตายก็เหมือนกัน 
ธรรมชาติของเขาจะต้องเป็นอย่างนั้น
พระพุทธเจ้าท่านก็ปล่อยวางไปตามธรรมชาติ 
อย่าไปยับยั้ง
ตัวยับยั้งตัวนั้นแหละ คือตัวไม่ปรารถนา 
เป็นอย่างไรช่างเขา ช่างเขา ๆๆๆ 
ไม่ต้องไปสนใจ

หลวงปู่แบน ธนากโร

Image by KIMDAEJEUNG from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา