อย่าไประแวงคนอื่น มากกว่าระแวงตนเองอย่าไประแวงคนอื่น มากกว่าระแวงตนเอง
คนอื่นไม่เป็นพิษเป็นภัย มากเท่าใจของเราเอง

หลวงพ่อวิชัย เขมิโย

เวลาที่ปฏิบัติธรรม คือเวลาที่เรารู้สึกตัวที่ ที่ ดีที่สุด ในการปฏิบัติธรรม
คือที่ ที่ เ ร า รู้ สึ ก ตั ว...
ที่ ที่ ปฏิบัติธรรม
คือที่ ที่ มี ค ว า ม รู้ สึ ก ตั ว...
เวลาที่ปฏิบัติธรรมได้ดีที่สุด...
คือเวลาที่ เ ร า รู้ สึ ก ตั ว...
เวลาที่ปฏิบัติธรรม
คือเวลาที่ เ ร า รู้ สึ ก ตั ว...

ท่านเขมานันทะ