ปฏิบัติธรรมในขณะทำงาน


ถ้าเราไม่มีเวลาไปวัด
อยู่ที่ทำงาน ขณะปฏิบัติงาน 
เราก็ปฏิบัติธรรมได้ เพียงแต่เรา 
อาศัย การวางจิตวางใจให้ถูกต้อง
ต้องเชื่อว่า ปฏิบัติธรรมในขณะทำงาน 
"เราทำได้" เพียง "เรารู้ทันความคิด" 
แค่ "รู้เท่าทันจิตใจที่มันมีปัญหา"
จับโกหกที่ใจเราให้ได้เถิด 
เพราะสุข-ทุกข์ มันขึ้นอยู่ที่ใจเรา
เราสามารถปฏิบัติธรรมได้ขณะนั้น
โดยไม่ต้องลุกไปไหนเลย

อาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม

Image by StockSnap from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ทาน คือ ความว่าง


ทาน คือ การให้ ...
ไม่ใช่การเอา!
การให้โดยใจบริสุทธิ์ 
เป็นพลวปัจจัยไปถึงขั้น
วิมุตติ หลุดพ้น ได้เลยนะ!
เพราะจิตในขณะที่ให้ โดยไม่หวังอะไรตอบแทน 
นั่นคือ ... ความว่าง
ว่างจากกิเลส ว่างจากการยึด 
จากความต้องการทั้งหลายทั้งปวง
เมื่อฝึกจิตแบบนี้บ่อยๆ ก็จะเป็น
การสะสมความว่างมากขึ้นๆ 
ตัณหา อุปาทาน ก็จะเริ่มเบาบางลงไป
ทาน ... ไม่ใช่การลงทุน
อย่าหวังสิ่งใดจากการให้ทานเลย
แม้แต่คำว่า เพื่อประโยชน์ 
เพื่อความสุข ของข้าพเจ้าทั้งหลาย 
หากเราเข้าใจ "เนื้อใน" ของการให้อย่างแท้จริง
ณ ขณะที่ให้ คือการโอนกรรมสิทธิ์แล้วนะ
จิตจะขาดจากการผูกยึด 
ผลั้วะ!!! เลย ...
ความบริสุทธิ์แบบนี้ล่ะ
คือบุญ บารมี
ที่ แ ท้ จ ริ ง . . . "

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
Cr.Fb.Lovely Ole

Image by mnega16 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา