ความรู้สึกตัวลดความยึดมั่นถือมั่น


ความรู้สึกตัวหรือความรู้ตัว 
เป็นพื้นฐานให้เกิด “รู้” อีกชนิดหนึ่ง 
คือ รู้ความจริง หรือเห็นธรรมชาติ
ของกายและใจตามความเป็นจริง 
เห็นกระทั่งว่า มันไม่ใช่ “กู”หรือ “ของกู” 
ดังนั้นจึงช่วยไถ่ถอนจิตจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้ 
กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อใดที่รู้สึกตัว “ตัวกู”ก็หายไป 
แม้ปุถุชนยากที่จะรู้สึกตัวได้ต่อเนื่อง 
แต่ละวันๆ อาจหลงมากกว่ารู้ 
แต่ความรู้สึกตัวที่เพิ่มพูนขึ้น 
ย่อมช่วยลดความยึดติดถือมั่นในตัวตน 
ความทุกข์จึงบรรเทาเบาบางตามไปด้วย 
สิ่งที่มาแทนที่คือความปกติสุข สดชื่น เบิกบาน

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา