สติสัมปชัญญะคือพื้นฐานของการรู้ธรรมจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

อย่า “พยายาม” ที่จะไปถึงซึ่งความรู้แจ้งอย่า “พยายาม” ที่จะไปถึงซึ่งความรู้แจ้ง 
เพราะไม่เช่นนั้นก็จะอยู่ที่เดิมตลอดไป

พระอาจารย์สุมโนภิกขุ 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาถ้าอยากปล่อยวาง อย่าอ้างเหตุผลถ้าอยากปล่อยวาง อย่าอ้างเหตุผล 
ต้องอยู่เหนือเหตุเหนือผล วางเหตุผลไปก่อน
เพราะถ้าเรายึดมั่นถือมั่นว่า เขาทำแบบนั้นไม่ดี 
ทำแบบนี้ไม่ถูก เขาทำร้ายเรา 
ก็ไม่มีวันเลย ที่เราจะอภัยให้เขาได้
แต่ถ้าเข้าใจหลักที่ว่า กรรมใครกรรมมัน ใครทำใครได้
เราทุกคนเป็นทายาทของกรรมที่เราทำไว้เอง
เราไม่ต้องโกรธ ต้องเกลียดใครหรอก
ส่วนหนึ่งที่เราโดนแบบนี้ นี่ก็ผลของกรรมเก่าเราเอง

หลวงปู่ชา สุภัทโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา