การรู้ ที่ไม่คิด


เมื่อคิด ไม่รู้
เมื่อรู้ ไม่คิด
เมื่อคิด ให้รู้สึก
จึงเกิดการรู้ ที่ไม่คิด..

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา