จิตรู้เอง ปล่อยวางเองถ้าคุณเห็นทุกข์  คุณจะเห็นโลก
ถ้าคุณรู้จักทุกข์  คุณจะรู้จักโลก 
ถ้าคุณหนีทุกข์  คุณจะหนีโลก
ถ้าคุณอยู่เหนือทุกข์  คุณจะอยู่เหนือโลก
.....จะรู้จักทุกข์ได้  เริ่มจากฝึกจิตตนเอง     
การฝึกจิตก็คือการรู้อาการของกายใจ
ที่กำลังเป็นไปอยู่ในปัจจุบันขณะ  
จนกว่าจิตของผู้ฝึกจะประจักษ์แจ้งว่า  
โลกมันเป็นของมันเช่นนั้นเอง.....
จิตรู้เอง ปล่อยวางเอง...แค่รู้ เท่านั้น

พระอาจารย์มหาวิเชียร ชินวังโส

Image by Mammiya from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 


 

ไม่ถูกสิ่งทั้งหลายเบียดเบียนให้เป็นทุกข์


ผู้ใดเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวง
ว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาดังนี้แล้ว 
ไม่ยึดถือในความเป็นตัวตน 
หรือเป็นของของตน 
คนนั้นก็รอดตัวไปได้
คือไม่ถูกสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเบียดเบียนให้เป็นทุกข์ 
เรียกว่า เป็นผู้ที่ลืมตา
เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวง 
จนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เกิดเป็นพิษเป็นสงขึ้นมาได้
ก่อนหน้าแต่นี้เป็นปุถุชนคนโง่คนหลง
ไม่รู้จักสิ่งทั้งปวง เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับสิ่งทั้งปวงในลักษณะที่ถูกสิ่งทั้งปวงนั้น
ตบหน้าเอาบ้าง ทิ่มแทงเอาบ้าง 
เผารนเอาบ้าง ตามประสาของคนโง่

ท่านพุทธทาสภิกขุ

Photo by Hans Isaacson on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา