ไม่ยินดียินร้ายคือทางเห็นธรรมะเมื่อเรามีสติรู้เท่าทันตรงนี้นะ กิเลสก็ไม่เกิดตรงนี้
ภพชาติก็ไม่เกิดตรงนี้ 
ตรงนี้แหละ ตรงที่ไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้าย
ตรงนี้เป็นทางที่เราจะได้เห็นธรรมะ 
เป็นแนวทางที่พวกเรานั้นจะได้บรรลุเสียซึ่งธรรมะ 
ซึ่งฆราวาสทั้งหลายก็ทำได้ ปฏิบัติได้

พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา