พระธรรมอยู่ที่ไหนธมฺโม จ วินโย จ พระธรรมอยู่ที่ไหน 
เดิมทีอยู่ที่กายพระพุทธเจ้า ที่ใจพระพุทธเจ้า 
น้อมเข้ามาในกายของเรา ก็เป็นตัวเดียวกันนั่นแหละ 
พระธรรมที่ใจของเรา วินัยก็ที่ใจของเรา

ธรรมนั้นคืออะไร รูปก็พระธรรม เวทนาก็พระธรรม 
สัญญาก็พระธรรม วิญญาณก็พระธรรม 
ตาก็พระธรรม หูก็พระธรรม จมูกก็พระธรรม 
ปากก็พระธรรม กายก็คือพระธรรมนั่นแหละ 

หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม

ทำบุญเพื่อทำลายโลภะ โทสะ โมหะการปฎิบัติธรรมะก็ดี การให้ทานก็ดี การรักษาศีลก็ดี
มีจุดสำคัญอยู่ที่การจะมาทำลายโทสะ
ทำลายโมหะ ทำลายโลภะ นี่เอง
ถ้าทำบุญ ให้ทาน รักษาศีล ไม่มุ่งมาที่จุดนี้แล้ว...
ก็แสดงว่าคนๆ นั้นยังไม่รู้จริง

แต่ถ้าคนใดแม้จะไม่เคยให้ทาน ไม่เคยรักษาศีล
แต่การอยู่ การกิน การนั่ง การนอนของเขา
มีจุดมุ่งหวังที่จะมาทำลายโทสะ 
ทำลายโมหะ ทำลายโลภะ
นี้แสดงว่าคนผู้นั้นแหละ
เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้า

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ความสำคัญของอธิษฐานบารมี            การทำบุญสร้างบารมี ก็เหมือนกับเก็บตุนสเบียง เก็บตุนอาวุธยุทโธปกรณ์ไว้บนเรือ แต่หากมุ่งเพียรปฏิบัติโดยขาดอธิษฐานบารมี ก็เปรียบดั่งเรือที่ลอยลำอยู่กลางทะเล บนเรือมีความพร้อมทุกด้าน แต่ไม่รู้ว่าจะมีเสบียง หรืออาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านั้นไว้เพื่ออะไร แล้วจะล่องเรือไปทิศใด จุดหมายปลายทางที่สุดของเรือคือที่ใด...อธิษฐานบารมีนั้นสำคัญ เมื่อสร้างความดีแล้ว เราต้องอธิษฐาน การอธิษฐานไม่ใช่เป็นความโลภ อธิษฐานในที่นี้หมายถึง ความมุ่งมั่นปรารถนาในที่สุดแล้ว คือตายจากร่างกายนี้ขอไปพระนิพพาน หรือต้องการบำเพ็ญโพธิญาณ เพื่อสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในเบื้องหน้า

           หากเรามีอธิษฐานบารมี ธรรมะจะจัดสรรครูบาอาจารย์ วิชา สถานที่ กัลยาณมิตร ชีวิตจะมีจุดมุ่งหมาย จะมีแนวทาง ไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรม

                                                                                พระอาจารย์ยุคลธรณ์ ธัมมปุตโต