ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข นั่นแหละยิ่งกว่าสุข
...ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข นั่นแหละยิ่งกว่าสุข 
หลวงพ่อพุทธทาส ท่านบอกว่า
“สิ้นสุดแห่่งความสุข” นั่นแหละคือ “สุขที่แท้จริง”


หลวงพ่อสมบูรณ์ ฉตฺตสุวณฺโณ