เพ่งดูใจตนทำให้เป็นสุข"การเพ่งโทษผู้อื่น" ทำให้ตัวเองไม่เป็นสุข 
แต่ "การเพ่งดูใจตนเอง" 
ทำให้เป็นสุขได้ แม้กำลังโกรธมาก 
หากเพ่งดูใจตัวเองให้เห็นว่ากำลังโกรธมาก ความโกรธก็จะลดลง 
หากเพ่งดูใจตัวเองให้เห็นว่ากำลังโกรธน้อย ความโกรธก็จะหมดไป

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก

ถ้าความทุกข์ไม่เป็นที่รักถ้าความทุกข์ไม่เป็นที่รักของท่านทั้งหลายไซร้
ท่านทั้งหลายอย่าได้ทำบาปกรรมทั้งในที่แจ้งหรือในที่ลับเลย
ถ้าท่านทั้งหลายจักทำ หรือทำอยู่ซึ่งบาปกรรมไซร้
ท่านทั้งหลายแม้จะเหาะหนีไป ก็ย่อมไม่พ้นไปจากความทุกข์เลย

 กุมารกสูตร (๒๕/๑๑๕)

การปฏิบัติวิปัสสนา ไม่ใช่การเข้าไปบังคับ


การปฏิบัติวิปัสสนา ไม่ใช่เรื่องการเข้าไปบังคับ
...ไม่ใช่เรื่องการเข้าไปจัดแจง สิ่งนั้นให้เป็นอย่างนี้สิ่งนี้ให้เป็นอย่างนั้น
การเจริญวิปัสสนาเป็นเพียงการระลึกรู้
สิ่งที่ปรากฏด้วยความปล่อยวาง...ไม่ยินดียินร้าย
...มันจะฟุ้งก็ฟุ้ง ก็ไม่ได้ว่าอะไร...มันจะสงบก็สงบ ก็ไม่ได้ว่าอะไร
...มันจะคิดก็คิด ก็ไม่ได้ว่าอะไร...ไม่ได้ไปบังคับความคิดให้หยุดคิด
ถ้าปฏิบัติอย่างนี้มันก็จะเป็นปัจจัยให้จิตใจ...ตั้งมั่น คลี่คลายจากความวุ่นวายของมันเอง

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี