ถ้ายังวางความคิดไม่ได้


ถ้ายังวางความคิดไม่ได้
ไม่รู้ทันตัวเอง
ก็จะวางอย่างอื่นไม่ได้...

อ.สุภีร์ ทุมทอง

Image by _vane_ from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาไม่ได้เอาอะไร


การเจริญภาวนาปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานี้ 
ความจริงคือว่า ไม่ได้เอาอะไร 
เป็นผู้เสียสละ ละ ปล่อยออกไปให้หมดสิ้น 
จนไม่ให้จิตใจ ไปยึดเอา 
ถือเอาเรื่องราวอะไรเข้ามาภายในจิตใจนี้ 
ดวงจิตดวงใจก็จะผ่องใสสะอาด ปราศจากมลทินโทษ

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

Image by kimloannguyeningrass from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา