เป้าหมายของการปฏิบัติคืออุเบกขาให้ดูว่าดีใจกับสิ่งที่ได้มาหรือไม่
เสียใจไปกับสิ่งที่เสียไปหรือไม่
เราไม่ควรมีปฏิกิริยาทั้ง ๒ อย่าง
ไม่ยินดี ไม่เสียใจ
เวลาได้มาก็ไม่ดีใจ
เตือนใจว่ามันมาเพื่อจากเราไป
จากไปก็ดี จะได้ไม่เป็นภาระ
เป้าหมายของการปฏิบัติอยู่ตรงนี้
ให้ใจเป็นอุเบกขา ไม่ยินดียินร้าย

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต