ความไม่ประมาทในความคิด สำคัญที่สุด
ในบรรดาความไม่ประมาททั้งหลาย 
ความไม่ประมาทในความคิด 
เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด 
เป็นต้นสายของความไม่ประมาททั้งปวง

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก

จิตตั้งเที่ยง ย่อมเกิดปัญญาพิเศษ....เมื่อลมไม่พัด แสงไฟก็ย่อมสว่างไสว
ถ้าลมพัด ไฟนั้นก็จะสว่างเป็นที่ๆ ไป
เปรียบได้กับจิตที่ตั้งเที่ยง
ไม่เอียงไปตามสัญญาอดีตอนาคต
ตั้งมั่นอยู่แต่ในปัจจุบัน ก็ย่อมจะ
เกิดแสงสว่าง เกิดปัญญาพิเศษขึ้น
ปัญญาพิเศษนี้ไม่มีครูบาอาจารย์มาสอนให้เกิดขึ้นได้
จะต้องปฏิบัติเอง ให้เกิดการรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง....

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

ความพ่ายแพ้และชัยชนะล้วนเป็นเรื่องมายา
ความพ่ายแพ้และชัยชนะล้วนเป็นเรื่องมายา
การได้และการสูญเสียล้วนเป็นเรื่องมายา
ถ้าตั้งเงื่อนไขในใจตน
ว่าต้องชนะเท่านั้น แพ้ไม่ได้
นั่นคือการนำจิตไปใส่กรงที่คับแคบ

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ