คนที่ไม่ยอมให้อภัย คือ คนที่กอดหมาเน่าไว้คนที่ไม่ยอมให้อภัย
คือ คนที่กอดหมาเน่าไว้ 
แล้วคร่ำครวญว่าเหม็นเหลือเกินๆๆๆ
น่าสมเพช น่าสมน้ำหน้า
การให้อภัย จึงเป็นการล้างใจขั้นสูง...

ที่น่าปฏิบัติอย่างยิ่ง...

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ค่าที่สูงสุดมันอยู่ข้างในเรื่องข้างนอกเป็นเรื่องหลอก เรื่องข้างในเป็นเรื่องจริง 
ดูเข้าไปให้มันรู้จริงๆ ให้ได้ ถ้ามองข้างในทะลุไปได้ 
จะรู้ได้เองว่าบรรดาสิ่งในโลก ไม่มีค่าสักนิดเดียว 
เพราะว่า ค่าที่สูงสุดมันอยู่ข้างใน
อยู่ที่จิตมีความรู้แจ่มแจ้ง มีความสะอาด 
มีความสว่าง มีความสงบ 

ท่าน ก.เขาสวนหลวง