รักจะพ้นทุกข์ อย่าหลงอารมณ์ตนเองถ้าเรารักที่จะพ้นทุกข์จริงๆ อย่าไปหลงอารมณ์ตนเอง
เราไม่เชื่อมันอย่างเดียว...
มันจะมาท่าไหน กำหนดรู้เข้าไว้...

หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก

เราเลือกเฝ้าดู...แล้วกำหนดรู้อย่างมีสติได้เราไม่สามารถเลือก...สิ่งที่จะเข้ามากระทบตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจได้ 
แต่เราเลือกที่จะเป็นผู้เฝ้าดู...แล้วกำหนดรู้อย่างมีสติได้

หลวงพ่อประจาก สิริวณฺโณ