ถ้าปราศจากความสละละวางถ้าปราศจากความสละละวางและความสลัดคืนในสิ่งทั้งปวงแล้ว 
ชีวิตไม่มีทางจะพบความสวัสดีปลอดภัยได้เลย

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา