ปัญญา กับ อุเบกขาจึงคู่กัน .อุเบกขานั้น ไม่ต้องวางหรอก มันถึงเอง 
เพราะมันเป็น ..สภาพจิตอัตโนมัติที่เกิดจากปัญญา 
โดยปัญญามาปรับสภาพจิต 
ฉะนั้น ปัญญา กับ อุเบกขาจึงคู่กัน
.
คนทั่วไปนึกไม่ออกว่า .. อุเบกขาดีอย่างไร ?

นึกว่าเฉยๆ ไม่ได้เรื่องได้ราว 

อย่างนั้นเป็น .. เ ฉ ย โ ง่.
 ..

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ทุกข์มี แต่ไม่มีทุกข์คนมักมองทุกข์ เป็น Negative
แต่ เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ 
ทำไมท่านจึงตรัสให้ " รู้ทุกข์ " ล่ะ ?
สิ่งนี้ถือเป็น ปริญญายกิจ เลยนะ ..
การเรียนรู้ทุกข์ จนเห็นความจริงของทุกข์...

นั่นล่ะ! ปัญญาที่แท้จริงจึงจะเกิด


เรียกว่า ได้สาระ จากทุกข์
หากเห็นว่า ทุกข์เองก็มีคุณค่า
ยังจะรังเกียจทุกข์มั้ย ?
ยังจะทุกข์ เพราะ ทุกข์ มั้ย ?


เกิดมา แค่มี ขันธ์ ก็เป็นตัวทุกข์อยู่แล้ว
ขันธ์ ไม่ได้ทำให้ทุกข์
แต่เพราะความ " ไม่รู้ " ต่างหาก 
ว่าขันธ์ คือตัวทุกข์ .. 
จึงทำให้ทุกข์!!


เพราะไปยึดว่า ขันธ์ คือตัวเรา
มันจึงทุกข์


ถ้าเข้าใจสัจจะ " ความจริง " ข้อนี้
เราจะ ไม่ทุกข์ เพราะ ทุกข์ อีก

เรียกว่า ทุกข์มี ...
แ ต่ ไ ม่ มี ทุ ก ข์ ! ! ! ! ! !

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา