ต้องใช้วิธีจับจิต แบบไม่มีตัวตน
จิตไม่มีตัวตน ...
เมื่อไม่มีตัวตนเราก็ต้องใช้วิธีจับจิต แบบไม่มีตัวตน
ก็คือ ใช้การภาวนา เอาจิตเข้าไปไว้ตรงใดตรงหนึ่ง ให้จิตเป็นหนึ่ง 
เมื่อจิตใจจดจ่ออยู่เป็นหนึ่ง ก็ปรากฏความคิดขึ้นมา 
คิดไปเรื่องโน้นเราก็ตั้งสติ คิดไปเรื่องนี้เราก็รู้สติว่าเราคิดอะไร 
พอเรารู้ทันหนักเข้าๆ มันก็รวม เป็นใจว่าง ใจว่าง ใจสว่าง
นั่นคือ ตัวรู้ทันจิต ทำให้เกิดปัญญาญาณ
รอบรู้เท่าทันจิตตัวเอง เกิดความสุขสงบขึ้นมา


หลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ
ที่มา : บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา