สติเป็นสิ่งสำคัญ


          สตินี้เป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าเราทราบระเบียบวินัยที่มีอยู่มากมายอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว และตามรักษาได้อย่างครบถ้วน สติของเราก็จะต่อเนื่องกัน จิตใจก็จักจดจ่ออยู่แน่ในข้อวัตรปฏิบัติของตน ไม่มีโอกาสที่จะแส่ส่ายไปภายนอก ถ้าขาดสติ โอกาสที่จิตใจจะวิ่งไปตามอารมณ์ภายนอกมันก็มีมากขึ้น และอารมณ์ทั้งหลายก็ย่อมครอบงำจิตให้หลงไหลมัวเมาได้ง่ายขึ้น ....


                                                                                                      หลวงปู่กินรี จันทิโย

ความอดทนเป็นสติ



ความอดทนตัวนี้ล่ะ เป็นตัวสติ 
ถ้าไม่มีความอดทน สติ เกิดขึ้นไม่ได้หรอก
ตัวอดทน ตัวขันติธรรมนี้ล่ะ เป็นตัวสติ
หากผู้ใดฝึกหัดดัดแปลงขันติธรรมไปมากๆ  
ก็เรียกว่ามีสติรู้ ๆ อยู่ในเรื่องของจิตใจ 
หากตัวนี้ไม่มีแล้ว โอ๊ย...ยากล่ะ.. 

หลวงปู่ศรี มหาวีโร

อัตตาตัวตนมี โลกจึงมี



อัตตาตัวตนมี โลกจึงมี ถอนอัตตาตัวตนออกเสีย โลกก็ว่าง...ไม่มี

 หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน