ศีลก็คือ กายปกติ ใจปกติศีลก็คือ กายปกติ ใจปกติ 
ใจปกติคือใจเป็นกลาง
ไม่หวั่นไหวในสภาพทั้งปวง 
จิตเป็นกลาง ไม่หวั่นไหว
ในสภาพทั้งปวง
เรียกว่า จิตหลุดพ้น

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ไม่ตามความโกรธ ความโลภ จะดับเองความโกรธ ความโลภ ถ้ามันยังมีอยู่ 
เราไม่ไปตามมัน  มันก็ดับของมันเอง...
ความโกรธมีอยู่แต่ไม่เอา 
คิดไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร 
มีแต่เศร้าหมองเปล่าๆ  
ไม่ไปตามมัน 
มันเกิดแล้วมันก็ดับ

หลวงปู่เพียร วิริโย

ธรรมะมีอยู่ในตัวทุกคน          พวกเราปฏิบัติธรรมะ รู้เรื่องธรรมะ พากันคิดว่าธรรมะจะมีอยู่แต่ตามวัดตามวา ตามครูบาอาจารย์ไปเท่านั้น คิดว่าตัวเองไม่มีธรรมะ ธรรมะจริงๆ แล้ว จะต้องมีอยู่ประจำตัวของเราเองทุกๆ คน มีครบเสมอกันไปหมด ไม่ขาดไม่เกิน มีพอดีๆ กันทั้งหมด พวกเราขาดการศึกษาหาความรู้จากตัวของตัวเองเท่านั้น เราจึงไม่รู้ไม่เห็นธรรมะ

                                                                                           หลวงปู่คูณ สิริจันโท

ผู้ใดเห็นตน จะพ้นโลก...ผู้ใดเห็นตน จะพ้นโลก ผู้ใดเห็นโศก จะพ้นรัก
ผู้ใดเห็นมรรค จะได้ผล คืออริยบุคคลในพุทธศาสนา..

หลวงปู่ขาว อนาลโย