เรามีทุกข์ เพราะไม่เดินตามพระพุทธเจ้า


ที่เรามีทุกข์ ทุกวันนี้ เพราะเราไม่เดินตามพระพุทธเจ้า 
นี่ถ้าเดินตามทางพระพุทธเจ้า ไม่มีใครบ่นเลยว่าทุกข์ 
จะไม่มีใครท้อถอยต่อชีวิตเลย 
จะไม่มีใครอ่อนแอเลย 
จะไม่มีใครโทษเลยว่าโลกนี้ทำให้เราเป็นทุกข์ 
จะไม่โทษพ่อ โทษแม่ โทษผัว โทษเมีย โทษสังคม 
เราจะรู้เลยว่า จะสุขจะทุกข์ เพราะใจเรา 
เพราะกรรมของเราที่เราทำ 
ทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ที่เราคนเดียว 

พวกเราเป็นชาวพุทธต้องเข้าใจเรื่องนี้ 
ดังนั้น ถ้ามนุษย์อยากให้โลกนี้มีความเจริญ 
ก็ต้องสร้างกรรมดีขึ้นมา 
ทำกายวาจาใจตัวเองให้สงบก่อน 
แล้วความเจริญก็จะเกิดขึ้นกับสังคมของเรา 

หลวงพ่อสนอง กตปฺญโญ


จิตที่ดีจิตที่ดีนั้น
ต้องไม่เกี่ยวข้องกับทุกข์หรือสุข

หลวงปู่จาม มหาปุญโญ

มันเป็นของมันเช่นนั้นเองเมื่อเห็นหรือได้ยิน 
โดยไม่เอาความจำต่างๆ 
มาปรุงแต่งความคิด 
เธอก็จะเห็นสิ่งต่างๆ 
ตามที่มันเป็น คือ
มันเป็นของมันเช่นนั้นเอง

หลวงพ่อโพธินันทะ

การปฏิบัติธรรม จุดมุ่งหมายอยู่ที่ความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติธรรม จะด้วยวิธีใดก็ตาม 
จุดมุ่งหมายอยู่ที่ความมีสติสัมปชัญญะ 
ในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะเข้มแข็งดีแล้ว 
จิตจะกลายเป็นมหาสติ 
มหาสติเป็นสติอันยิ่งใหญ่ 
เป็นพละ เป็นกำลัง เป็นอินทรีย์ 
สติตัวนี้จะทำจิตใจให้มีความประพฤติ
ดำเนินไปสู่ทางที่ถูกต้องซึ่งเรียกว่า อริยมรรค 

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย