ความยึดติดเกิดที่ไหน


ความยึดติดเกิดที่ไหน 
ความเครียดและความกลัวเกิดที่นั่น 
ผู้อยู่ในโลกแต่ไม่รู้เท่าทันโลก 
ไม่ศึกษาและปฏิบัติธรรม
คือไม่สนใจธรรมชาติของตัวเอง 
ไม่สนใจธรรมชาติของตัวเอง
ย่อมเป็นเหยื่อของมันอยู่เรื่อย อย่างเช่น 
กลัวความตาย เป็นต้น และกลัวการ
พลัดพรากจากสิ่งที่ให้ความสุขแก่ชีวิต 

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

Image by JerzyGorecki from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา