พิจารณาจนเห็นชัดในเวทนา เป็นหน้าที่ของเรา


เรื่องจิต...
จะสงบ  หรือไม่นั้นไม่ต้องถือเป็น...ข้อ...อุปสรรค
การพิจารณา  
จนเห็นชัดในเวทนา  เป็นหน้าที่ของเรา
จงพิจารณา...
จนแตกสลายนั้นแล  เป็นศิษย์มีครูแท้
ความอ่อนใจ...
จะเป็นไปเพื่อส่งเสริมกิเลส ครูบาอาจารย์ทุกท่าน
ไม่เคยแก้กิเลส  ด้วยความอ่อนใจ ท้อใจ
ท่านแก้กิเลสได้
เพราะ...ความกล้าหาญ ทั้งนั้น

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Image by sabrinabasler_fotografie from pixabay

Cr.เพจ วัดพระธาตุขุนบง

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

อย่าบ้า และ ติดบุญ


"บุญ" แม้ที่สุด
ก็ต้องปล่อยคืนไว้กับโลก
แต่ก็เป็นสิ่งที่ควรสะสมที่สุด
เพราะมันนำมาใช้และช่วยเหลือได้
ยามที่ยังเวียนว่ายในสังสารวัฏ
เพียงแต่ต้องหมั่นเตือนตน 
"อย่าบ้า และ ติดบุญ"

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by naturepost from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา