ใจไม่เพลิน เป็นใจที่พร้อมรู้ธรรมจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

มรรคคือตัวสติที่เข้าไปรู้จิตมรรคคืออะไร 
มรรคคือตัวสติที่เข้าไปรู้จิต 
การที่ไปรู้จิตตัวเองนี่แหละ
คือรู้วิชชา  
พอรู้แล้วก็ดับทันที  
ตัวดับก็คือตัวนิโรธ  
ตัวรู้คือตัวมรรค
ตัวเกิดนั่นคือตัวสมุทัย

หลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา