ความดีใจเสียใจต้องคอยระวังให้ดีความดีใจเสียใจต้องคอยระวังให้ดี...
ให้ทำความดีใจและเสียใจในโลกเสียให้พินาศ

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

การแสวงหาความสุขที่ไม่คุ้มเหนื่อยมนุษย์ได้สรรค์สร้างสิ่งต่างๆ ขึ้น
เพื่อล่อให้ตัวเองวิ่งตาม แต่ก็ตามไม่เคยทัน
การแสวงหาความสุขโดยปล่อยใจ
ให้ไหลเลื่อนไปตามอารมณ์ที่ปรารถนานั้น
เป็นการลงทุนที่มีผลไม่คุ้มเหนื่อย
เหมือนบุคคลลงทุนวิดน้ำในบึงใหญ่
เพื่อต้องการปลาเล็กๆ เพียงตัวเดียว

จากหนังสือ พระอานนท์พุทธอนุชา