เมื่อสุขแท้ ก็ถึงธรรม


มนุษย์ทุกคนต้องการชีวิตที่ดีและมีความสุขที่แท้จริง และเราก็ดำเนินชีวิต เพียรพยายามทำทุกอย่างเพื่อหาสิ่งนี้ แต่แล้วมนุษย์ก็ประสบปัญหากันอย่างนี้แหละ เพราะเพียรพยายามไปโดยไม่รู้ไม่เข้าใจ ว่าชีวิตที่ดีและความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไร
.
ขอรวบรัดว่า หลักในการสร้างชีวิตที่ดีและมีความสุขนี้ ไม่มีอะไรมาก ก็คือ การเข้าถึงธรรมนั่นเอง เป็นอันเดียวกัน เมื่อใดเราเข้าถึงชีวิตที่ดีมีความสุขที่แท้จริง ก็คือเข้าถึงธรรม พูดสั้นๆ ว่า “เมื่อสุขแท้ ก็ถึงธรรม” เมื่อพูดอย่างนี้แล้วทุกท่านจะได้ไม่หนักใจ คือจะได้เห็นการก้าวเข้าไปหาธรรมเป็นเรื่องที่ตรงกับจุดหมายของชีวิตเราอยู่แล้ว…”
.
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ( ป. อ. ปยุตฺโต )
ที่มา : จากหนังสือ “ธรรมะฉบับเรียนลัด”

Image by fab_photos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ถ้าเราไม่อยากเกิด ก็อย่าให้กิเลสเกิด


พระพุทธศาสนาบอกว่าเกลียดเขาคือเกิด 
รักเขาคือเกิด อิจฉาเขาก็คือเกิด 
หลายคนบอกว่าไม่อยากเกิดอีกแล้ว 
แต่ยังพอใจจะไปโกรธคนนั้น 
อิจฉาคนนี้ มันขัดกันอยู่ในตัว 
ฉะนั้นต้องเบื่อที่จะไปอิจฉาเขา 
เบื่อที่จะไปโกรธเขา 
เบื่อที่จะไปอยากได้ อยากมี 
เกิดก็คือความเกิดของกิเลส 
ถ้าเราไม่อยากเกิด ก็อย่าให้กิเลสเกิด

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

Image by ignartonosbg from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา