เริ่มสั่งสมความรู้สึกตัว ก่อนจะสายจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

นั่งเฉย ๆ อย่างมีสติ ก็เป็นการทำบุญแล้วอย่าคิดว่าการทำบุญเป็นเรื่องยากลำบาก
หากเรานั่งเฉย ๆ อย่างมีสติ
ก็เป็นการทำบุญแล้ว

ดร.สนอง วรอุไร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

นิโรธความดับทุกข์ ก็ดับอารมณ์นั่นเองสุญญตสมาธิ 
จิตก็ตั้งมั่นอยู่กับความว่างเรื่อยๆ ไป  
รู้อารมณ์ไม่รับอารมณ์ ว่างจากอารมณ์ 
เห็นอนิจจังอารมณ์ รู้อนัตตา 
อารมณ์ว่างเปล่า 
อารมณ์เป็นสุญญตวิโมกข์ 
หลุดพ้นสูญเพราะไม่มีอารมณ์ 
อนาลโยไม่มีอาลัย ไม่มาอาลัย 
ไม่มีอาวรณ์กับอารมณ์ทั้งปวง 
นิโรธความดับทุกข์
ก็ดับอารมณ์นั่นเอง

พระอาจารย์นพพร อาทิจฺจวํโส

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา