พึงเป็นคนมีสติพึงเป็นคนมีสติ อย่าถือมั่นกังวลในโลกทั้งปวง 
ความเสื่อมปัญญา นักปราชญ์ท่านติเตียน 
ความเจริญปัญญา เลิศกว่าความเจริญทั้งปวง

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

อะไรเกิดขึ้นที่จิตก็ให้รู้ไปอะไรเกิดขึ้นที่จิตก็ให้รู้ไป 
ไม่ต้องไปแบ่งแยกให้ค่าว่า 
อันนี้ถูก อันนี้ผิด
ถ้าหลุดพ้นจากการให้ค่าพวกนี้ได้ 
ก็จะเข้าใจจิตได้

ปรมาจารย์ตั๊กม้อ