การแสวงหาพระเก่า พระแท้ที่ถูกต้อง        การแสวงหาพระเก่า พระแท้ที่ถูกต้อง คือใจที่ต้องฝึกฝนอบรมเรื่องศีล สมาธิ และปัญญา เพื่อให้ใจเป็นพระขึ้นมาเสียเอง โดยอาศัย พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ และ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ เป็นที่พึ่งของใจเสียก่อน

                                                                                           หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

รู้จิตซื่อๆรู้ซื่อๆ รู้จิตซื่อๆ
อาการของจิตมันเป็นอย่างไรก็รู้มันตรงๆ 
อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างไร ให้รู้มันซื่อๆ
อันนี้เป็นทางเดินของมรรค
รู้ซื่อๆ นี้แหละคือ " ปัจจุบัน "
จิตมันเป็นอย่างไร ก็รู้มันขณะนั้น
นี้เป็นทางเดินของพระอรหันต์ทั้งหลาย

หลวงปู่ทา จารุธัมโม

ที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีโศกเปมโต ชายเต โสโก
เปมโต ชายเต ภยํ
เปมโต วิปฺปมุตฺตสฺส
นตฺถิ โสโก กุโต ภยํ

ที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีโศก
ที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีภัย
เมื่อไม่มีความรักเสียแล้ว
โศก ภัย ก็ไม่มี

พุทธวจนในธรรมบท

ปฏิบัติให้ติดต่อเหมือนลูกโซ่คำว่าติดต่อกันเหมือนลูกโซ่นั้น 
ไม่ใช่แต่ว่านั่งอยู่ในห้องกรรมฐานเพียงอย่างเดียว
จะไปไหนมาไหน อาบน้ำ ซักเสื้อ ซักผ้า ก็ให้มีสติ
ดูการเคลื่อนไหวของรูปกาย
และมีสติดูจิตดูใจอยู่เสมอ 
นั่นแหละท่านเรียกว่า 
ปฏิบัติให้ติดต่อเหมือนลูกโซ่

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ