รู้แจ้งสัจจะ


รู้แจ้งสัจจะ
.
เธอไม่สามารถใช้ตามองเห็น 
เพื่อรับรู้กลิ่นอาหารในจานเบื้องหน้า
เธอไม่สามารถใช้การบอกเล่า 
ตำรา คำสอน เพื่อเข้าถึงความรู้แจ้ง
เธอไม่สามารถใช้สมอง 
คิดค้นหาความจริงแห่งสัจจะ
มีเพียงหัวใจซึ่งศิโรราบให้สัจจะได้สิ้นแล้ว 
จึงจะประจักษ์แจ้งในความรัก ความงามแห่งความจริงนั้นได้
.
ดินสอแท่งหนึ่ง

รศ.นพ.ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ

Image by JanBaby from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

เรามารักษาจิตของเราต่างหาก


เรามาอยู่โรงพยาบาลรักษาตัว 
ถ้าเข้าใจเพียงแต่เท่านี้ก็ชื่อว่าเข้าใจผิด 
ต้องทำความเข้าใจว่า 
เรามาทำจิตปลงสังเวชบำเพ็ญสมณธรรม 
อันจะนำตนให้พ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวง 
ให้ถือเสียว่าเรามารักษาจิตของเราต่างหาก 
เพราะเราไม่ใช่หมอ เราไม่ต้องไปยุ่งกังวล
กับเรื่องของร่างกายให้มากนัก 
ทำจิตให้เสียกำลังไปเปล่าๆ 
ตัวเราผู้ป่วยมีหน้าที่ต้องใช้สติรักษาจิต
ของตัวอย่างเดียวเท่านั้น มันจะเป็นมากน้อย 
จะตาย จะหายอย่างไร 
ไม่ใช่ธุระของเราทั้งสิ้น 
ต้องตั้งจิตของตนอย่างนี้จึงจะเป็นการถูกต้อง

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

Image by JanBaby from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา