ละกิเลสยากเพราะ...การละกิเลสยากมาก เพราะเหตุใดหรือ 
แม้พิจารณาให้ดี ย่อมได้รับความเข้าใจพอสมควร 
ว่าการละกิเลสยากมาก เพราะพากันไปมุ่งละกิเลสผู้อื่น 
ไม่มุ่งละกิเลสตนเอง กิเลสจึงท่วมบ้านท่วมเมืองอยู่ทุกวันนี้

สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ใจเขา ใจเราเรื่องใดที่ไม่อยากให้ใครมาทำกับเรา
เรื่องนั้นอย่าเอาไปทำกับคนอื่น

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

ตามอารมณ์ ไม่พบธรรมถ้าอารมณ์มันวิ่งมาหาเรา 
ทั้งทางดีทางชั่วทางผิดทางถูก
แล้วเราไม่รู้ เพราะไม่มีปัญญา เราก็จะวิ่งตามมันไป
ตามไปด้วยตัณหา ด้วยความอยาก 
แล้วเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจ
เพราะอะไร เพราะเอาใจของเราเป็นหลัก
อะไรที่เราชอบใจก็เข้าใจว่าอันนั้นดี
อะไรที่เราไม่ชอบใจก็เข้าใจว่าอันนั้นไม่ดี
อย่างนี้เรียกว่ายังห่างไกลธรรมะ ยังไม่รู้ธรรมะ
มันก็เดือดร้อน เพราะความหลงมันเต็มอยู่

หลวงปู่ชา สุภัทโท