โสดาปัตติผล


"ปฐพฺยา เอกรชฺเชน สคฺคสฺส คมเนน วา สพฺพโลกาธิปจฺเจน โสตาปตฺติผลํวรํ"
โสดาปัตติผลประเสริฐกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
หรือสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ
ประเสริฐกว่าการไปสู่สุคติภูมิ
และกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวง

พระพุทธดำรัส

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

นักภาวนาจริงๆ ต้องดูเหมือนไม่ได้ภาวนานักภาวนาจริงๆ ต้องดูเหมือนไม่ได้ภาวนา
ต้องเป็นคนปกติ อยู่กับโลกปกติ ใช้ชีวิตปกติ
มีกิเลสได้ตามปกติ
เพิ่มอยู่ตัวเดียวคือ..รู้ทัน!
รู้ทันเนี่ยแหละ เป็นตัวภาวนาอย่างเลิศเลย
ทุกครั้งที่มีสตินะ! ขณะนั้นไม่มีกิเลส
ทุกครั้งที่รู้สึกตัว ขณะนั้นไม่มีความหลง
เป็นภาวนาที่เรียกว่า..ดูจิต
ภาษาที่ให้ถูกต้องตรงตามตำราเขาเรียกว่า
“จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน”

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา