ให้เอาความรู้สึกตัว ใส่เข้าไปในความเคยชิน


สังเกตนะ วันๆ หนึ่ง 
ส่วนมากเราจะไหลไปอยู่กับความเคยชิน 
กระทั่งลืมความรู้สึกตัว 
ลองกลับมารู้สึกเรื่อยๆ 
ทำอะไรก็ รู้สึก รู้สึก รู้สึก
หลักปฏิบัติคือ ให้เอาความรู้สึกตัว 
ใส่เข้าไปในความเคยชิน 
ทีนี้ประโยชน์ของความรู้สึกตัว พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลรู้สึกตัวอยู่ 
กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ก็จะเกิดขึ้น
อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ก็จะดับไป 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อรู้สึกตัวอยู่ 
ความเป็นผู้รู้สึกตัว ย่อมเป็นไป
เพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ เพื่อความดำรงมั่น 
เพื่อความไม่เสื่อมสูญ 
เพื่อความไม่อันตรธานแห่งพระสัทธรรม”

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ

Image by Lukas_Rychvalsky from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ไม่จำเป็นที่จำต้องไปรู้อะไร มากกว่านี้


ผู้รู้ท่านรู้ว่า...
เมื่อมีเกิดแล้ว ย่อมมีดับ 
ถ้าท่านต้องการที่จะเป็นพุทธ
ก็ไม่จำเป็นที่จำต้องไปรู้อะไร มากกว่านี้
ความเป็นพุทธนั้น
ต้องรู้จากการสังเกตด้วยตนเอง
มิใช่ไปเชื่อตามพระไตรปิฎก หรือมาเชื่ออาตมา
จงดูด้วยตาของท่านเอง ไปค้นดูซิว่า
สภาวะธรรมอะไร ที่ปรากฏขึ้นมา
แล้วไม่สลายไป
มีอะไรบ้าง ที่เกิดแล้วไม่ตาย
จะเป็นผู้รู้แจ้ง ผู้ตื่น อยู่เสมอนั้น
ก็ต้องพากเพียรให้รู้ด้วยตนเอง 
ในชีวิตนี้! ที่นี่!
และ ณ บัดนี้! 

พระอาจารย์สุเมโธ

Image by AdinaVoicu from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา