การปล่อยวางการปล่อยวาง
คือจิตมันรู้เท่าเห็นจริง...

หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

ธรรมที่ต้องนึกถึงเนืองๆ..ถ้าตั้งใจภาวนาอยู่เสมอว่า..
เรามีความแก่เป็นธรรมดา 
ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา 
ความตายเป็นธรรมดา 
เราต้องพลัดพรากจากของรัก ...
เมื่อผู้ใดมานึก มาเจริญในธรรมเหล่านี้อยู่ 
จิตใจจะสบาย.. 
เพราะพระพุทธเจ้าตรัสเตือนไว้ว่า
..เป็นธรรมที่เราต้องนึกถึง
อยู่เนืองๆ ติดต่อกันไป

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ
“..ปริยัติ เรียนรู้ คัมภีร์ 
ปฏิบัติ ดี รู้ทัน กิเลส 
ปฏิเวธ รู้แล้ว ละวาง..”


ท่านพ่อลี ธัมมธโร