ความกำจัดอัสมิมานะได้ เป็นสุขอย่างยิ่งวิเวก เป็นความสุขของผู้สันโดษ
ผู้มีธรรมปรากฏแล้ว ผู้เห็นอยู่
ความไม่เบียดเบียน คือความสำรวม
ในสัตว์ทั้งหลาย เป็นสุขในโลก
ความเป็นผู้ปราศจากราคะ คือ
ความล่วงกามทั้งหลายได้
เป็นสุขในโลก
ความกำจัดอัสมิมานะได้
เป็นสุขอย่างยิ่ง

พุทธอุทาน