อยู่อย่างมีสติ
อยู่อย่างมีสติ..
ถ้ามีสติ.....เขาจะดูแลของเขาเอง
ถ้ามีสติ.....เขาจะละความชั่วเอง
ถ้ามีสติ.....เขาจะทำความดีเอง
ถ้ามีสติ.....เขาจะบริสุทธิ์เอง

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

ระวังความคิดเห็นจะไปปิดบังความจริง
ความคิดก็คือความคิด ไม่ใช่ความจริง
ระวัง ความคิดเห็นจะไปปิดบังความจริง
จะพลาดจากการรู้ความจริง
เพราะติดอยู่ที่ความคิดเห็น


พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ